Algemene voorwaarden UBORA GCV

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen UBORA GCV en de koper gesloten overeenkomsten, in welke vorm ook tot stand gekomen, en zelfs indien er slechts een mondelinge overeenkomst zou bestaan. Zij hebben voorrang boven de eventuele algemene voorwaarden van de koper. Door het aangaan van de overeenkomst met UBORA GCV aanvaardt de koper expliciet deze algemene voorwaarden, zelfs indien deze niet fysiek aan enige schriftelijke overeenkomst tussen UBORA GCV en de koper of een door UBORA GCV bevestigde aankooporder gehecht zouden zijn. Een verkoop komt slechts tot stand na de bevestiging door UBORA GCV. Een begin van uitvoering geldt eveneens als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.
 2. Elke annulering van een bestelling door de koper moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door UBORA GCV. In geval van annulering is er door de koper aan UBORA GCV een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling. Indien de annulering pas binnen de 4 weken voor de afgesproken aanvangsdatum van het project valt, dan is de forfaitaire verbrekingsvergoeding gelijk aan 60% van de prijs van de bestelling.
 3. Alle door UBORA GCV meegedeelde of afgesproken tussentijdse of uiterste (oplever)data zijn louter indicatief en gelden steeds als streefdata, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk zou zijn overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken data een bindend en effectief karakter hebben.
 4. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen UBORA GCV en de koper tijdig overleggen om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken en de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.
 5. De koper en UBORA GCV erkennen dat het efficiënte verloop en resultaat van de dienstverlening van UBORA GCV in zeer belangrijke mate afhankelijk is van een correcte en tijdige onderlinge samenwerking. Om een efficiënte en correcte uitvoering van de overeenkomst door UBORA GCV toe te laten zal de koper UBORA GCV steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle verzochte medewerking verlenen. De eventuele aangestelden die de koper daartoe inzet, dienen te beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden gaat UBORA GCV dan ook geen enkele resultaatsverbintenis aan ten opzichte van de koper.
 6. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid, GDPR: Alle rechten van intellectuele eigendom op de door UBORA GCV ontwikkelde of geleverde producten en voorbereidend materiaal daarvan, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, komen uitsluitend toe aan UBORA GCV, zijn eigen licentiegevers of zijn leveranciers. UBORA GCV en de koper verklaren uitdrukkelijk uitgewisselde informatie waarvan zij weten of dienen te weten dat deze een vertrouwelijk karakter heeft (met name wanneer de wederpartij dit uitdrukkelijk aangegeven heeft), vertrouwelijk te zullen behandelen en slechts intern en met derden te zullen delen voor zover dit noodzakelijk is voor de degelijke uitvoering van de overeenkomst tussen UBORA GCV en de koper. Een dergelijke verplichting zal juridisch bindend aan onder meer onderaannemers in hun overeenkomsten doorgegeven worden. De verplichting tot vertrouwelijkheid geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is, die publiek gemaakt wordt anders dan door een fout van de betreffende partij, of die door de betreffende partij doorgegeven dient te worden op grond van enige wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak. Aangezien UBORA GCV met name diensten aanbiedt op het gebied van GDPR, zullen UBORA GCV en de koper hun respectievelijke verplichtingen op het gebied van onder meer informatieuitwisseling uitdrukkelijk in iedere overeenkomst gedetailleerd tussen hen opnemen. UBORA GCV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op grond van enige schending van de wettelijke bepalingen aangaande GDPR, welke het gevolg zijn van enige fout door de koper, zoals -maar niet beperkt tot- het ongeoorloofd delen van persoonsgegevens met UBORA GCV, en de koper vrijwaart UBORA GCV tegen iedere vordering van derden of bevoegde autoriteiten op grond van enige schending van de GDPR-regelgeving door de koper.
 7. Onder “directe schade” wordt begrepen alle schade die het directe gevolg is van enige actie of nalatigheid van enige partij bij de uitvoering van de overeenkomst. Onder “indirecte schade” wordt verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is, elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen en/of automatisering, verhoging van algemene kosten, personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderingen van afnemers van de koper, schade verband houdende met het gebruik van door UBORA GCV aan de koper gesuggereerde zaken, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel, verlies van een commerciële opportuniteit, enzovoorts.
 8. De totale aansprakelijkheid van UBORA GCV voor directe schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de koper overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van een maximaal bedrag van de voor de overeenkomst effectief gefactureerde prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) van het voorafgegane jaar.
 9. De koper verklaart uitdrukkelijk in orde te zijn met al zijn wettelijke verplichtingen, zoals -maar niet beperkt tot- sociale en fiscale verplichtingen, verplichte verzekeringen alsmede zijn verplichtingen op grond van de geldende welzijnswetgeving. De koper verklaart uitdrukkelijk voor het overige verzekerd te zijn tegen zijn aansprakelijkheid ten opzichte van derden en tegen zijn contractuele aansprakelijkheden, en zal UBORA GCV desgevraagd de nodige verzekeringsattesten bezorgen. In het geval UBORA GCV, zijn aangestelden of zijn onderaannemers de kantoren of enige andere gebouwen van de koper dienen te bezoeken in het kader van de uit te voeren werkzaamheden door UBORA GCV op grond van enige overeenkomst tussen UBORA GCV en de koper, dan zal de koper de nodige inlichtingen en aanwijzingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplaats geven en deze schriftelijk bevestigen (document “werken met derden”). De koper vrijwaart UBORA GCV uitdrukkelijk tegen iedere aansprakelijkheid op grond van enige schending door de koper van de bovenstaande verplichtingen. De aansprakelijkheid van UBORA GCV voor indirecte schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming wordt uitdrukkelijk uitgesloten, alsook de aansprakelijkheid van UBORA GCV wegens beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. In de mate waarin een dergelijke uitsluiting als (al dan niet wettelijk) ontoelaatbaar wordt beschouwd onder vigerend rechtstelsel, zal de totale vergoeding verschuldigd door UBORA GCV voor indirecte schade beperkt zijn tot een maximaal bedrag van de voor de overeenkomst effectief gefactureerde prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) van het voorafgegane jaar.
 10. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van UBORA GCV voor schade uit zware of lichte tekortkomingen meer bedragen dan 10.000,00 €.
 11. De koper heeft er kennis van genomen dat de tussen UBORA GCV en de koper afgesproken schade- en aansprakelijkheidsbeperkingen essentieel zijn voor de begroting van de overeengekomen prijzen en de bepaling van de concrete modaliteiten en voorwaarden van de overeenkomst.
 12. De in artikel 7 tot en met 11 bedoelde uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van een opzettelijke schadelijke handeling van UBORA GCV.
 13. UBORA GCV zal op diens uitsluitende verantwoordelijkheid de goede uitvoering van de overeengekomen opdrachten verzekeren, waarbij UBORA GCV de verplichting aanvaardt om zijn diensten en levering van goederen volgens de regels van de kunst uit te voeren, hierbij de wettelijke bepalingen in acht nemend. UBORA GCV gaat hierbij geenszins een resultaatsverbintenis aan maar slechts een middelenverbintenis. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele overeenkomst tussen UBORA GCV en de koper enige band van agentschap of enige andere overeenkomst dan die tot het leveren van diensten tot stand brengen. UBORA CGV voert diens werkzaamheden uit zonder enige band van ondergeschiktheid ten opzichte van de koper.
 14. Alle tarieven zijn op 1 januari van ieder kalenderjaar jaarlijks aanpasbaar volgens de stijging van de gezondheidsindex. Een aanpassing zal evenwel nooit negatief zijn.
 15. Alle facturen van UBORA GCV zijn contant betaalbaar binnen de 21 dagen na factuurdatum.
 16. Elke betwisting door de koper moet binnen de 5 werkdagen na de verzending van de factuur volgens factuurdatum per aangetekend schrijven aan UBORA GCV worden kenbaar gemaakt. Elke klacht na verloop van deze termijn zal als ongegrond beschouwd worden.
 17. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 1 % intrest per maand en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 €, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 18. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houdt UBORA GCV zich het recht voor om, na aangetekende ingebrekestelling, hetzij zijn verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als beëindigd te beschouwen, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen na de verzenddatum van de ingebrekestelling, onverminderd het recht op schadevergoeding. Een opschorting van de werkzaamheden of beëindiging van de overeenkomst door UBORA GCV op grond van de bepalingen van dit artikel zal in geen enkel geval kunnen leiden tot enige schadevergoeding door UBORA GCV aan de koper, zelfs indien de koper zou aantonen dat deze hierdoor schade zou hebben geleden.
 19. In geval van faillissement van de koper, het bestaan van enig gerechtelijk akkoord ten voordele van de koper, zijn kennelijk onvermogen of blijvende overmacht van de koper om zijn contractuele verplichtingen na te komen, behoudt UBORA GCV zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.
 20. Eigendomsvoorbehoud: UBORA GCV blijft uitdrukkelijk de eigenaar van alle fysieke en/of intellectuele zaken die deze aan de koper in het kader van de overeenkomst tussen UBORA GCV en de koper aan de koper geleverd zou hebben, tot het moment van de integrale betalingen van alle door UBORA GCV aan de koper gefactureerde bedragen op grond van de overeenkomst.
 21. Het is de koper niet toegestaan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen UBORA GCV en de koper aan enige derde partij over te dragen, tenzij met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van UBORA GCV. Wanneer de koper op enige manier het voorwerp is of wordt van enige change of control (zoals, maar niet beperkt tot, de overname van de onderneming van de koper door een andere onderneming als gevolg van de overdracht van een meerderheid van de aandelen in de onderneming van de koper aan deze andere onderneming), dan zal de koper UBORA GCV hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Principieel blijft de overeenkomst tussen de koper en UBORA GCV in een dergelijk geval onverkort van kracht. UBORA GCV zal in het geval van een dergelijke change of control echter het exclusieve recht hebben de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, ook indien UBORA GCV hiervan niet door de koper op de hoogte werd gesteld.
 22. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden of enige bepaling van enige overeenkomst gesloten tussen UBORA GCV en de koper in rechte nietig blijken te zijn, dan zal een dergelijke bepaling oftewel als niet geschreven beschouwd worden, en/of vervangen worden door een soortgelijke en rechtsgeldige bepaling, en de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst zullen/zal voor het overige onverkort in stand blijven.
 23. Alle tussen UBORA GCV en de koper gesloten overeenkomsten worden, met uitsluiting van ieder ander recht, beheerst door het Belgische recht.
 24. Geschillenregeling: Alle tussen UBORA GCV en de koper gerezen geschillen op grond van de overeenkomst en/of de bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie verplicht opgelost worden door onderhandelingen tussen UBORA GCV en de koper. Indien zij niet tot een regeling kunnen komen, zal het geschil beslecht worden door middel van mediatie in overeenstemming met de CEPANI-reglementen. De mediatie zal plaatsvinden te Brussel, België. Eventuele geschillen welke niet minnelijk en/of door mediatie tussen UBORA GCV en de koper geregeld kunnen worden, zullen in laatste instantie uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van UBORA GCV gebracht worden.