Het niet naleven van het recht van inzage op verzoek  van een burger leverde de FOD Volksgezondheid een niet mis te verstane berisping op!

Het ontnemen van zijn benoeming als lid van de Provinciale Geneeskundige Commissie van Limburg leidde de betrokken persoon ertoe om zijn recht op toegang tot zijn persoonsgegevens uit te oefenen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Reactie van de kant van de FOD bleef uit en betrokkene diende eind 2018 een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De Geschillenkamer van de GBA gelastte de FOD Volksgezondheid om te antwoorden op het verzoek, dit opnieuw zonder antwoord van de FOD.

Begin 2019 dient de klager voor de tweede keer een klacht in bij de GBA. Tijdens een door de Geschillenkamer van de GBA uitgevoerde hoorzitting erkent de FOD Volksgezondheid de feiten en geeft aan dat ze niet klaar is met haar interne procedures.

De GBA besluit dat er sprake is van duidelijke nalatigheid van de FOD Volksgezondheid. Ze spreekt een berisping uit tegen de FOD, met inbegrip van publicatie hiervan. Tevens raadt de  geschillenkamer de betrokken FOD aan om op korte termijn interne procedures op te stellen zodat zij als verwerkingsverantwoordelijke op een correcte manier de rechten van de burgers met betrekking tot hun persoonsgegevens kunnen respecteren. Het betreft hier onder andere het aanduiden van een contactpersoon voor burgers alsook het opstellen van een antwoordprocedure waarin de wettelijk vastgestelde antwoordtermijn in opgenomen is.

BELANGRIJK: De  Gegevensbeschermingsautoriteit hecht groot belang aan de eerbiediging van het recht van de burgers op bescherming van hun persoonsgegevens. Hiertoe stel je best preventief een interne procedure op.

(Bron : persbericht GBA)

Rolf Vermeulen - Ubora

Rolf Vermeulen
GDPR-expert
+32 475 96 01 18